6 de novembre de 2009

PROU immobilisme

Estem inmersos en una crisi econòmica global, que té l’origen en una crisi del sistema financer que al nostre país es veu agreujada per l'estructura de la nostra economia, poc diversificada i molt vinculada al totxo. És aquesta rigidesa en l’estructura econòmica del país la que fa que molts analistes pronostiquin que la nostra sortida de la crisi sigui més lenta. El nostre territori, doncs, no s’escapa de la situació actual i per tant, estem en una situació bastant delicada, però cal fer bé les coses i preparar-nos per poder encarar el futur amb una millor posició.

La nostra ciutat que durant segles havia tingut una certa importància pels tranports fluvials de mercaderies que procedents del nord i del centre de la Península anaven fins al Mediterrani i d’aquí a la resta del món va tenir un decliu important amb l’aparició del ferrocarril. Les activitats industrials no han estat mai determinants a la ciutat, així per exemple el fort desenvolupament de la indústria a gran part de Catalunya dels anys 60 i 70 del segle passat no van tindre pràcticament repercusió a la ciutat. Podem dir que Tortosa ha tingut una forta presència del sector primari i ha estat i és una ciutat de serveis. A principis del segle XIX vàrem fer un intent tímid d’industrialització metal·lúrgica i de fundició, lligat al sector primari per la fabricació de maquinària per a molins d’oli. Així mateix, a meitat dels anys setanta, amb la creació del polígon Baix Ebre per l’INUR, s’instal.len a Tortosa les primeres indústries modernes de capital forani.
Amb aquesta breu resenya només volia evidenciar l’esforç que es van fer a la ciutat amb l'arribada dels governs progressistes (1999-2007) quan es va fer un esforç per crear les bases per a un creixement industrial sòlid.
Qualsevol intent de tenir indústria duu parell disposar dels serveis adients i de les infraestructures necessàries perquè aquesta s'instal·li al territori. A Tortosa, fruit de l'esforç abans esmentat es va impulsar la instal·lació del Polígon Catalunya Sud, amb una posició inmillorable. Després d'haver-ne aconseguit l'ampliació i d'haver dibuixat les estratègies de comunicació i transports indispensables per potenciar aquest polígon, molts coneixem els pals a les rodes que hi ha posat l'actual govern conservador de Tortosa.
Fins i tot van frenar la possibilitat que s'hi instal·lés la planta de transferència gas, amb un centenar de llocs de treball directes i 450 d'indirectes, desoint la petició feta pel nostre grup a través del nostre portaveu i senador, Joan Sabaté, perquè es demanés la seva ubicació al polígon Catalunya Sud. Era una bona oportunitat de generar indústria al seu voltant i conseqüentment, ocupació.
Per tant, el que la ciutadania percerp no és altra cosa que el fort retrocés que ha tornat a patir la nostra ciutat amb el govern conservador del senyor Bel i Accensi, l'anar menjant i fregint habitual de la dreta que no pensa més que en el rèdit electoral a curt termini, que no planifica i que es posa al costat de qualsevol moviment només per aprofitament partidista i populista. La negociació amb “Acerías Gallardo”, que representa la creació de 500 llocs de treball, la vàrem impulsar conjuntament amb el Govern de la Generalitat, i ara que teníem aquesta oportunitat, des del govern de Tortosa no s'ha treballat amb la celeritat que una actuació com aquesta mereix per garantir-los el subministrament d'aigua. Sense oblidar tampoc, la manca de capacitat d'acció per desbloquejar les problemàtiques que afecten al desdoblament de l'Eix de l'Ebre, o a l'autovia de l'Interior.

La nostra aposta per Tortosa és clara i concreta. Cal indústria. I farem tot el que puguem per que aquest cop les forces conservadores no repeteixin allò que històricament han fet, no deixar que Tortosa i el territori avancin. El nostre és un projecte comú de ciutat dinàmica, sense por i oberta a tots els canvis i sobretot al bé comú i general.

Cristina Bel Salvadó.
Regidora a l'Ajuntament de Tortosa i secretària d'Organització del PSC a Tortosa