31 de juliol de 2012

Moció pel transport escolar gratuït
ANTONI SABATÉ IBARZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, D’ACORD A L’ARTICLE 13 DEL R.O.M., PRESENTA PER AL SEU DEBAT AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ:

MOCIÓ

La gratuïtat de l'ensenyament fins els 16 anys s’estén a l'àmbit del transport escolar per a aquells alumnes que havent finalitzat els estudis primaris en les Escoles dels seus respectius municipis, eren matriculats en els Instituts ubicats en altres municipis, per cursar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

L'ensenyament obligatori fins als setze anys  comporta legalment  la gratuïtat del mateix  i el fet que els municipis petits, entitats  municipals descentralitzades i pedanies  no tinguin instituts, fa que els alumnes s’han de traslladar a altres municipis per estudiar ESO als instituts de referència. És indubtable que els alumnes que s'han de traslladar per rebre la seva formació han de tenir garantit el transport de manera gratuïta, tenint en compte el principi d'equitat per tots i que no és tracta d'una elecció de les famílies sinó l'única opció que l'administració els ofereix.
La gestió i el finançament d'aquest transport escolar ha estat conferida als Consells Comarcals.

La realitat geopoblacional del municipi de Tortosa, fa que les diferents pedanies i EMDs, per allunyades que estiguin del nucli de Tortosa on estan ubicats els Instituts, en tant que pertanyents al mateix municipi, no poguessin gaudir d’aquesta gratuïtat del transport escolar.

No obstant això, atenent l’especificitat del municipi de Tortosa, el Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, en el mandat 1995 - 1999 i fins a data d'avui, va reconèixer la gratuïtat del transport escolar dels alumnes d’ensenyament obligatori, fins a 16 anys, en els pobles de Campredó, Vinallop i Bítem.

Ara, les comunitats educatives d'aquests nuclis, han estat alertades que a partir del curs vinent 2012-2013, no es podrà atendre la gratuïtat en el transport escolar, amb el consegüent perjudici econòmic per a les famílies.

És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord:

PROPOSTA D’ACORD

Primer.  Instar al Consell Comarcal del Baix Ebre que continuï considerant l'especificitat geopoblacional dispersa dels nuclis del municipi de Tortosa i que, per tant, els alumnes d’educació obligatòria, de Campredó, Vinallop, i Bitem que siguin matriculats en els Instituts de la ciutat de Tortosa, obtinguin, com fins ara, el transport escolar gratuït.

Segon.  Trametre aquest acord als Consells Escolars de les Escoles dels nuclis   poblacionals afectats i dels Instituts de la ciutat de Tortosa, per tal que considerin adoptar un acord en aquest sentit.

Tercer.  Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.