19 de desembre de 2011

Per què el turisme?


Durant dècades, el turisme ha experimentat un continu creixement i una profunda diversificació, fins a convertir-se en un dels sectors econòmics que creixen amb major rapidesa al món. Avui dia, el volum de negoci del turisme iguala o fins i tot supera al de les exportacions de petroli, productes alimentaris o automòbils, convertint-lo en un dels principals actors del comerç internacional.

A casa nostra, els tortosins i les tortosines ja fa un temps que ens trobem davant la necessitat de potenciar i millorar el sector turístic. S'ha parlat durant dècades del potencial turístic de la ciutat de Tortosa en referència al seu patrimoni cultural i natural, la singular identitat cultural i l'extensa oferta que presenta en forma d'espectacles i esdeveniments culturals.

No obstant això, aquesta situació xoca de front amb l'escàs desenvolupament que existeix com a destinació turística durant els últims anys, a causa de la renúncia per part de les administracions a la importància del sector o bé per portar-ho a terme sense tenir abans uns objectius clars; les actuacions han estat més el fruit de reivindicacions antigues de la ciutadania, que resultat d'un pla de desenvolupament turístic.

Per millorar l’oferta turística de la ciutat de Tortosa, calien estudis que aportessin propostes concretes d’actuacions i recursos econòmics per executar-les. El 3 de setembre de 2010 es va signar un conveni entre l’alcalde de Tortosa i el conseller responsable de Turisme del Govern de la Generalitat, per la concessió d’una subvenció per un import global de 900.000 euros per tal que l’Ajuntament de Tortosa executés les actuacions acordades en el termini de tres anualitats, a comptar des de la data de signatura del conveni. L’objectiu d’aquest conveni consistia en millorar el posicionament turístic de la ciutat de Tortosa a partir d’un Pla de Foment Turístic anomenat “Tortosa, ciutat del Renaixement”.

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Tortosa del passat 7 de novembre (25/2011) els diferents grups municipals vàrem poder posicionar-nos sobre la importància i urgència de posar en funcionament el Pla de Foment Turístic. Però la proposta, a la qual vam donar suport tots els grups municipals a l’oposició, va ésser desestimada pel grup de Convergència i Unió al govern, amb l'autojustificació “de ser una actuació que l’actual govern de la ciutat ja està portant a terme”.

Ha passat més d’un any des del compromís de l’Ajuntament de Tortosa per tal de desenvolupar el Pla, però no s’ha efectuat cap pas. D’acord amb el text del conveni, cal que l’Ajuntament de Tortosa s’ocupi de la contractació de la gerència i de la convocatòria de la primera sessió de la comissió de seguiment per ratificar les actuacions de la primera anualitat del pla, que ja haguéssim hagut de finalitzar.

Anem a començar el 2012 i ens agradaria pensar que potser aquest sí serà l’any turístic a la ciutat de Tortosa. Per a que el desig es converteixi en realitat és necessari materialitzar un model que sigui capaç de reactivar la nostra economia, crear ocupació i al mateix temps enriquir la nostra ciutat.

Pensem en tot el que Tortosa pot oferir i en com això es transforma en oportunitats de negoci per l’empresariat no només tortosí, sinó també ebrenc; però també en oportunitats de difusió de la nostra cultura, dels nostres serveis, dels nostres productes…

Però per tal de poder caminar en aquesta direcció, hem de tenir clar el full de ruta, planificar el recorregut i sobretot no donar tombs sense sentit, ja que s’han d’optimitzar els esforços i recursos. Els diferents agents turístics de la ciutat i l’Ajuntament hauran de treballar conjuntament per concretar un sistema que s’ajusti a la realitat turística tortosina.

Hem de demostrar en fets (i no només en paraules) que el turisme ha de ser una de les nostres prioritats. Cal desenvolupar el Pla de Foment Turístic "Tortosa, ciutat del Renaixement" per donar valor als recursos, i cal prioritzar les polítiques d’atracció, de promoció i de gestió. Tortosa reuneix un tresor en forma de patrimoni històric que aquest Pla hauria de posar en relleu perquè esdevingui una de les principals activitats econòmiques de la ciutat i del seu entorn més immediat.

Creiem que el Turisme s’ha de convertir en el motor socioeconòmic fonamental de Tortosa. No tan sols entès com un motor per al desenvolupament econòmic, sinó estabilitzador de l’economia i que doni equilibri territorial en temps de crisi.

Tortosa ha de ser mirada com a una ciutat capdavantera del turisme de qualitat, una ciutat atractiva, que combina el turisme tradicional amb una oferta molt més àmplia, que apropi el turista a la naturalesa, a la història i a la cultura de la ciutat.

Núria Chertó Roig

Regidora del PSC a l'Ajuntament de Tortosa