29 de novembre de 2012

El PSC presenta una moció per garantir el dret a l’habitatgeEl Grup Municipal del PSC a Tortosa ha entrat una moció amb vista al ple ordinari de dilluns per garantir el dret a l’habitatge. La moció insta a trobar solucions immediates i efectives als problemes que sacsegen a la ciutadania com és la situació que s’està produint al voltant dels processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.

La moció proposa, entre altres, una reforma en profunditat de la Llei Hipotecària; donar suport a iniciatives parlamentàries, com la ILP per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, i instar al govern de la Generalitat a posar en marxa de forma urgent un Programa d’Atenció a les persones desnonades, i a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals.

“Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, les famílies”, segons ha assenyalat el portaveu del grup, Antoni Sabaté, tot recordant que les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi. 


MOCIÓANTONI SABATÉ IBARZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, D’ACORD A L’ARTICLE 13 DEL R.O.M., PRESENTA PER AL SEU DEBAT AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ:

MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE

Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge habitual. Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals en definitiva als problemes que sacseja la ciutadania com és la situació que s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.

Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies. Són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família. Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris per la parcialitat i timidesa de les mesures aplicades fins avui.

Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament amb les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que estan donant resposta com poden sense competències ni recursos a les situacions viscudes per les famílies en aquests processos.

Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de primera mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats. Els poders públics han de posar en marxa un  pla integral que doni respostes als problemes presents i futurs del sobreendeutament hipotecari. No ens podem centrar únicament en la dació en pagament –que allibera el deutor de la càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatge- sinó que també és necessari regular el sobreendeutament com a factor social de risc i exclusió, i garantir el dret a l’habitatge.

En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte, mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals.

Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics efectes es concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les persones afectades en busca d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement perjudicats: per una banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra, reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.

Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el 15 de novembre ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que actualment una situació absolutament dramàtica.  Atesa la darrera proposta anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a persones  immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000€.

Elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord:

Primer.      Reconèixer la tasca realitzada pels Ajuntaments i les plataformes ciutadanes en la conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària i per les accions pal·liatives que han fet i estan fent a dia d’avui.

Segon.       Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària tenint com a principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la hipoteca, així com la dació en pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I exigir la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així com els interessos de demora del deute.

Tercer.       Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobre endeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.

Quart.        Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb) destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social, administrat pels ajuntaments.
           
Cinquè.     Recolzar  les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar contra els desnonaments, el sobre endeutament i la insolvència familiar com la ILP per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, com la Proposició de Llei aprovada pel Parlament de Catalunya  contra el sobre endeutament de les famílies i de les persones i per a la protecció de les persones deutores en el procés d’execució hipotecària de l’habitatge habitual i la Proposició de llei presentada pel PSOE al Congrés dels Diputats el passat mes d’octubre.

Sisè.          Rebutjar el  Real Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforçar la protecció a los deutors hipotecaris aprovat pel Govern d’Espanya per no ser més que un pedaç que manté el desequilibri en favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu que generarà amplia frustració a un gran nombre de famílies que quedaran excloses i que no resol el problema real.

Setè.          Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a aquelles persones immigrants que comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros per discriminatòria i immoral. 

Vuitè.         Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma urgent, d’un Programa d’atenció a les persones desnonades  que implementi un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com d’ampliació dels recursos  per donar suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).

Novè.       Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.

Desè.         Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials locals implicades  i a les associacions de veïns de la ciutat.


Tortosa - Terres de l'Ebre, 27 de novembre de 2012
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA