8 de setembre de 2011

Moció en defensa de la immersió lingüísticaANTONI SABATÉ IBARZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, D’ACORD A L’ARTICLE 13 DEL R.O.M. PRESENTA PER AL SEU DEBAT AL PLE, LA SEGÜENT:


MOCIÓ


El 2 de setembre passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar una interlocutòria en la qual insta al Govern de la Generalitat de Catalunya que en un termini de dos mesos canviï la llengua vehicular d'ensenyament, el català, tot obligant a incloure la llengua castellana com a llengua vehicular en el sistema educatiu de Catalunya.

Aquesta ofensiva contra el català, contra les escoles i contra el model d'immersió lingüística és una ofensiva contra la cohesió social al nostre país. Tot el que sigui afluixar en la defensa, enaltiment i promoció de la llengua catalana, que és la que es troba en minoria en l'espai públic, és afeblir les possibilitats del català.

Cal tenir en compte que el Tribunal Constitucional va avalar la immersió lingüística a les escoles catalanes, l'ensenyament en llengua catalana com a vehicular d'ensenyament. A més, el model d'immersió lingüística de Catalunya ha estat qualificat internacionalment com excel·lent, essent objecte d'estudi per a la seva implementació en altres països.
D'altra banda, no és cert que l'actual model no tingui en compte la llengua castellana, ja que aquesta és objecte d'ensenyament en totes les escoles de Catalunya, com tampoc no s'adiu a la realitat que el fet que la llengua vehicular a les escoles catalanes sigui el català comporti que els estudiants escolaritzats a Catalunya desconeguin la llengua castellana, ja que les diferents avaluacions han demostrat que pràcticament hi ha el mateix domini de la llengua castellana per part de l'alumnat català que pel d'altres comunitats de l'Estat espanyol. Per tant, s'ha demostrat que el model d'immersió permet el coneixement de les dues llengües oficials en acabar l'ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

Aquesta situació, a més, no afectarà només a la immersió lingüística sinó a tot el model escolar de Catalunya. És per això que cal , ara més que mai, que tots els partits polítics s’uneixin, sense que donin peu a un conflicte innecessari entre el català i el castellà, tal i com està fent el Partit Popular, volent desmuntar un model educatiu completament efectiu i vàlid, emparant-se en la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i crescut per les seves expectatives a les properes eleccions generals.


Atès allò exposat, elevem al Ple de L’Ajuntament de Tortosa la següent,


PROPOSTA D’ACORD:

Primer: Mostrar el nostre suport a la defensa del model d'escola catalana, un model que fa molts anys que està vigent al nostre país i amb un gran consens a la nostra societat, valorat de forma excel·lent en l'àmbit internacional.


Segon: Recórrer la resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia i moure tots els instruments jurídics, polítics i institucionals per defensar l'actual model.

Tercer: Instar a tots els partits polítics a unir-se en defensa de la llengua catalana.

Quart: Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.