9 de febrer de 2011

El Senat dóna suport a la moció de l'Entesa per limitar la velocitat en els accessos a les ciutats més contaminades

El senador de l'Entesa, Joan Sabaté, ha presentat una moció en el Ple que ha estat aprovada per tots els grups parlamentaris. En la moció, que ha estat transaccionada amb les aportacions del Grup Popular i CIU, insta al Govern a:

1. Estudiar, en coordinació amb les Comunitats Autònomes i les Administracions Locals, l'aplicació de la gestió variable de la velocitat en els accessos a les grans ciutats que presentin índexs de contaminació de l'aire superior als permesos per la normativa europea, tenint en compte criteris mediambientals i de gestió del tràfic.

2. En l'avaluació de les mesures a prendre per tal d'aplicar una gestió variable de la velocitat a les zones de transició, entre les vies urbanes i les interurbanes, s'haurà de tenir en compte les opinions de les entitats representatives dels automobilistes i de les empreses de transport per carretera.

Sabaté creu que aquesta mesura, junt el foment del transport públic, és més eficaç que la limitació de l'accés a les ciutats o els peatges dissuasoris. Ha explicat el senador que es tracta de regular la velocitat màxima en els accessos a les ciutats, marcant la zona de transició entre les velocitats urbanes (50 km/h) i les interurbanes (100 km/h), fixant una velocitat màxima intermèdia (80 km/h). També ha dit Joan Sabaté que aquest sistema no només rebaixa la contaminació, sinó que també redueix la sinistralitat i la gravetat dels accidents, afavorint una major fluïdesa del tràfic i disminuint les congestions i els embussos.